1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez portal inetrnetowy bookacamper.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń
 2. Właścicielem, operatorem i administratorem portalu jest Michał Białecki, zamieszkały w Zalasewie.
  Adres e-mail: biuro@bookacamper.pl

2. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub dodała Ogłoszenie

Towar – rzecz, usługa oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie

Regulamin – niniejszy regulamin

3. Ogólne warunki korzystania z witryny

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Użytkownik może wyszukiwać Ogłoszenia na stronie internetowej bez konieczności rejestracji.
 3. Użytkownik może dodawać Ogłoszenia do portalu, dopiero po zakończeniu procesu rejestracji. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika musi zostać zaakceptowane przez administratora portalu i dopiero wtedy zostanie upublicznione.
 4. Podczas rejestracji Użytkownika lub dodawania Ogłoszenia, nie pobierane są żadne opłaty.
 5. Portal internetowy bookacamper.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego Ogłoszenia z serwisu bez podania przyczyny. W szczególności jeżeli Ogłoszenie lub jego część może być niedokładna lub niezwiązana z prezentowanym Towarem.
 6. Użytkownik dodając Ogłoszenie oświadcza, że informacje, które przekazują są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym, a zdjęcia zawarte w Ogłoszeniu są rzeczywistymi zdjęciami wystawianego Towaru.

4. Odpowiedzialność prawna

Bookacamper.pl nie jest stroną jakichkolwiek umów najmu między Użytkownikami portalu. Bookacamper.pl nie sprawuje kontroli nad zachowaniem użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej lub usług świadczonych przez portal. Bookacamper.pl wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a Użytkownicy działają we własnym imieniu i na własne ryzyko. Zakres odpowiedzialności firmy ogranicza się do ułatwienia dostępu do strony internetowej i Ogłoszeń.

5. Postanowienia końcowe

 1. Portal bookacamper.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według swojego wyłącznego uznania. Wszelkie modyfikacje ninejszego Regulaminu zaczną obowiązywać z chwilą publikacji. Dalsze użytkowanie i dostęp do strony internetowej oznacza, że ​​zgadzasz się na wszelkie modyfikacje ninejszego Regulaminu oraz że potwierdzasz, że będziesz związany warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie
 2. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności.